Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.stylowe.eu

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zamawiania oraz płacenia za produkty poprzez Serwis jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :

Marcin Wasiołek Consulting prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Długa 23, 87-123 Głogowo, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5110214503, REGON 367149887

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się:

- listownie na adres: Marcin Wasiołek Consulting, ul. Długa 23, 87-123 Głogowo

- mailowo na adres: kontakt@stylowe.eu

Administrator zobowiązuje się do odpowiedzi możliwie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, chyba, że z przepisów prawa wynika krótszy termin.

II Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zrealizowania umowy zawieranej podczas dokonywania zakupów na stronie www.stylowe.eu. W przypadku zakupów w sklepie internetowym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez system sprzedażowy Administratora w celu zrealizowania transakcji, w tym w celu dostarczenia Użytkownikowi zakupionych towarów oraz do wystawienia faktury lub paragonu. W przypadku pytań dotyczących zamówienia, dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi.

W przypadku założenia konta w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.stylowe.eu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla potrzeb utrzymania konta w Sklepie, umożliwienia logowania się w Sklepie i składania zamówień.

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Jednak nieotrzymanie przez Administratora danych osobowych, które są oznaczone jako wymagane, spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł dokonać zakupu usługi lub towaru.

Ponadto, Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Użytkownika e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie odbywało się na podstawie zgody Użytkownika, którą w każdym czasie Użytkownik może cofnąć, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. 

Działania marketingowe Administratora mogą polegać, np. na:

 • informowaniu nowych produktach lub usługach, promocjach, programach lojalnościowych i programach partnerskich stosowanych przez nas, oraz wysyłaniu zaproszeń do uczestnictwa w programach specjalnych;
 • przesyłaniu lub udostępnianiu katalogów, biuletynów, materiałów promocyjnych i innych podobnych materiałów.

Zgoda marketingowa zostanie utrwalona, aby Administrator mógł wykazać, że została ona mu udzielona.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, które przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody, zostaną dokładnie określone przez Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, może być w każdym czasie wycofana. Po wycofaniu zgody przez Użytkownika, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu, dla którego wcześniej zgoda była wyrażona. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

III Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, które są niezbędne do:

 1. Zarejestrowania się na stronie internetowej:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
 2. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
  • imię i nazwisko
  • płeć
  • adres dostawy
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 3. dane przekazywane przez Użytkownika opcjonalnie:
  • data urodzenia
  • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury przez przedsiębiorcę)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informację, dotyczące numeru rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Użytkownika jest dobrowolne.

IV. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do danych Użytkownika, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora, w zakresie celów przez nas określonych.

W celu wykonywania umów, na podstawie których Użytkownik dokonuje zakupu towarów lub usług, dane osobowe Użytkownika mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe na naszą rzecz,
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania informacji handlowej, dane osobowe Użytkownika mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia składanych zamówień. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane także na potrzeby wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (np. księgowe) lub dla realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora (cele statystyczne i analiza biznesowa).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, Administrator może jednak wciąż przetwarzać dane osobowe Użytkownika, gdy (i tylko w takim zakresie) prawo powszechnie obowiązujące będzie go do tego uprawniało (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

VI. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania bądź poprawienia danych osobowych jak również uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane pod warunkiem, że:

 1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, a po stronie Administratora nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec prawa Użytkownika,
 3. gdy Użytkownik stwierdzi, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,

We wszystkich tych przypadkach dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte przez Administratora bez zbędnej zwłoki

Żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

 1. gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne, aby Administrator mógł się wywiązać z ciążącego na nim prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 2. gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie danych Użytkownika w systemach Administratora, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych Użytkownik może wystąpić, gdy:

  1. Kwestionuje prawidłowość swoich danych – wówczas Administrator ograniczy ich przetwarzanie na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
  2. Stwierdzi, że przetwarzanie Jego danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwi się ich usunięciu z systemu Administratora,
  3. Zgłasza do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania przez Niego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – wówczas Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do czasu stwierdzenia czy interes w przetwarzaniu danych Użytkownika nie jest nadrzędny wobec podstaw żądania Użytkownika.

  Jeśli w powyższych przypadkach Użytkownik zgłosi żądanie ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będzie podejmował Administrator będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

  5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. W takim przypadku Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykaże, że interes w przetwarzaniu danych Użytkownika jest nadrzędny wobec Jego uprawnienia.

  W przypadku udzielenia Administratorowi zgody marketingowej, Użytkownik w każdym czasie może żądać zaprzestania przez Administratora przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zaprzestanie ich przetwarzania w tym właśnie celu.  Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  6. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien skierować prośbę, w której określi rodzaj danych jakie mają zostać przekazane oraz wskazać podmiot, któremu mają zostać udostępnione. Administrator przekaże w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika.

  7. Gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza Jego prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  VII. Podstawy prawne

  Niniejsza Polityka prywatności udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

  1. art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),
  2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  3. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
  4. art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

  Produkt dodano do listy życzeń
  Produkt dodany do porównywarki