REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym stylowe.eu prowadzonym pod adresem www.stylowe.eu przez Marcina Wasiołek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wasiołek Consulting, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5110214503 Regon 367149887

§ 1 Definicje

 1. Regulamin  - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.stylowe.eu przez Klientów, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca – Marcin Wasiołek Consulting; ul. Długa 23, 87-123 Głogowo, NIP 5110214503
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sklep - Sklep internetowy dostępny pod adresem www.stylowe.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich liczba; oraz, w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
 10. Formularz zamówienia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 11. Cena - cena jednostkowa towaru brutto zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
 12. Przelew – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych lub bezpośrednio na nr rachunku bankowego Sprzedawcy
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej sklepu www.stylowe.eu w każdym czasie, wybierając na stronie sklepu przycisk „Regulamin”. Może być on w każdym czasie pobrany i wydrukowany.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu www.stylowe.eu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.)., lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art.  Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego www.stylowe.eu lub drogą mailową na adres kontakt@stylowe.eu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „Koszyk”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenie zakupu.
 4. Zamówienie Towarów jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie Klienta niezbędne jest podanie danych wymaganych przez Sprzedającego umieszczonych przy opisie konkretnego Towaru.
 5. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Faktura VAT może zostać dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy. Od tego momentu nie ma możliwości wprowadzania zmian do Zamówienia. 
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub z momentem opłacenia Zamówienia przy wykorzystaniu płatności PayNow.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Zamówienia z wysyłką na adres realizowane są w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień nierealizowanych na konkretne zamówienie Klienta. W przypadku zamówień wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta, termin realizacji może ulec wydłużeniu, a informacja o czasie realizacji jest umieszczana przy konkretnym Towarze. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, której czas trwania uzależniony jest od wybranego sposobu doręczenia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco na stronie głównej Sklepu Internetowego. Wystąpienie okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, wybranej przez Klienta w Formularzu Zamówień bądź do paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia, wówczas adresem dostawy będzie adres Paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może uprzednio zapoznać się z cennikiem udostępnionym w zakładce „Dostawa”. 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy zakupiony Towar wystawiany jest paragon bądź faktura Vat. O chęci otrzymania faktury Vat, klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego podczas dokonywania zakupu.
 2. Płatność za Zamówienie może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayNow lub tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Klient, który wybrał  opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążącą i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu zamówienia przez Sklep Internetowy w wiadomości e-mail.

§ 6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym www.stylowe.eu bądź przesłać je mailowo na adres: kontakt@stylowe.eu. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Marcin Wasiołek Consulting, ul. Długa 23, 87-123 Głogowo przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. 
 8. Brak odbioru Towaru przez Klienta jest traktowany jako odstąpienie od Umowy, w tej sytuacji Klienta obciąża się kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Rękojmia

 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:  
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży -chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.
 4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Marcin Wasiołek Consulting, ul. Długa 23, 87-123 Głogowo lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@stylowe.eu
 2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 3. W przypadku braku towaru lub pomyłki w liczbie sztuk lub rodzaju artykułu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@stylowe.eu. W wysłanej wiadomości e-mail prosimy o podanie numeru zamówienia oraz opisu niezgodności.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego w związku ze składanymi Zamówieniami jest Usługodawca.
 2. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Usługodawcy.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianom. Rekomendujemy zapoznawanie się z treścią Regulaminu każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
 2. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Produkt dodano do listy życzeń
Produkt dodany do porównywarki